POLITIK


Manifest og politiske kerneområder

“Politik har at gøre med det at være menneske.”

– Bodil Koch

Ansvar er først og fremmest det, som det for mig kommer an på: Ansvar for at gøre denne verden til et bedre sted at være, og ansvar for at vores efterkommere kan leve på en grønnere klode end nu. Eller sagt helt præcist: et mere grønt, kreativt og meningsfuldt Danmark. Ved at stille op til Folketinget for Alternativet tager jeg et ansvar på mig ved at sige: Med mit kandidatur vil jeg bidrage til at skabe en bedre verden i et parti, der som Alternativet tager sin del af ansvaret alvorligt.

Jeg er tilhænger af Hal Kochs mere end 70 år gamle udsagn om, at demokratiets væsen ikke er bestemt ved afstemningsproceduren, men derimod ved samtalen. For som han siger: “Det er samtalen (dialogen) og den gensidige forståelse og respekt, som er demokratiets væsen.” Det er en måde at tage hensyn til mindretallet på og have respekt for modparten uanset uenighederne.

Lignende tanker ligger bag Alternativets vedtagne debatdogmer, men Hal Kochs perspektiv er afgørende for mig. For den demokratiske samtale angår specifikt muligheden for gennem udveksling af synspunkter eller blot åbne betragtninger at blive klogere på sit eget afsæt såvel som at gøre modparten klogere – til gavn for alle parter. Det kan derfor være et resultat af samtalen, at man selv eller ens modpart reviderer sit synspunkt eller får mulighed for at konkretisere sine betragtninger.

Jeg har konstant fokus på den øgede økonomiske og sociale ulighed herhjemme. Uligheden er tæt fulgt af en foragt for de svagere stillede, og den skaber risiko for, at landet bliver drevet endnu mere til højre som følge af frygten for yderligere ulighed. Det er blandt andet det engagement, som driver mig, og som danner afsæt for mit politiske fokus på medborgerskab, på øget kulturel tilegnelse samt på anerkendelsen af alle menneskers ligeværd.

Det foregår med konstant inspiration fra de tre livsråd, som musikerne og ægteparret Laurie Anderson og Lou Reed i sin tid udviklede i fællesskab: Hav en stærk bullshitdetektor, opfør dig så blidt som du kan, og vær ikke bange for nogen. De ord tager jeg med mig ind i mit politiske liv.

Men samtidig vil jeg bidrage til at skabe en ydmyghedens politik som modsvar til den kynisme, der ofte kendetegner dansk politik. For der er brug for mere sårbarhed ind i dansk politik, hvor det at tvivle, det at fejle og det at være afmægtig kan være langt bedre politiske redskaber eller pejlemærker end det at være skråsikker, ufejlbarlig og magtfuld. Sårbarheden kan også være en modvægt til den egoistiske tidsånd, som skyller ind over verden i disse år, og som er en del af empatikrisen: For eksempel hvide, der forsøger at afskære personer med anden hudfarve fra indflydelse eller anerkendelse; rige, der forsøger at retfærdiggøre sig for deres støt stigende rigdom; eller majoriteter, der forsøger at udskamme minoriteter; personer, der gør skade på andre – fx med trusler på internettet – uden at overveje konsekvenserne for den forurettede person.

Derfor ønsker jeg at sætte en ny ordentlighed på dagsorden, hvor gennemsigtighed og åbenhed er i højsædet i det politiske arbejde, og hvor ens politiske modstandere bliver tiltalt pænt og redeligt – i respekt for demokratiets ånd.
Mine politiske kerneområder kan opdeles i fire: a) kunst og kultur, b) medborgerskab, c) ligestilling og mangfoldighed samt d) dyrevelfærd – alle områder, som direkte eller indirekte er inkluderet i Alternativets partiprogram som kerneområder.
I delafsnittene under denne fane (“Politik”) følger en uddybning af områderne. Det er vigtigt at slå fast, at der endnu ikke er tale om konkrete politiske forslag, ligesom dette manifest ikke nødvendigvis er identisk med mit opstillingsgrundlag, som kan læses på Alternativets hjemmeside.

Musiker, politiker og alternativist: Baggrund

Alternativets entré i Folketinget i 2015 med dets fokus på et mere grønt, kreativt og meningsfuldt Danmark satte noget i gang i mig. Jeg havde ikke tidligere været politisk aktiv, men nu gav det mening at blive det, og det føltes både godt og let at stille mig til rådighed for partiet som aktivist, som frivillig, som politikmedudvikler og som kandidat.

Jeg har en baggrund som musiker og producer, er lektor på Rytmisk Musikkonservatorium og var indtil 2017 medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Derudover har jeg en ph.d.-grad i musikvidenskab og er også musikforsker med fokus på populærmusik.
De seneste år har jeg skrevet indlæg om kultur, køn og medier på fast basis for Politiken. Siden jeg i oktober 2016 første gang blev valgt som folketingskandidat for Københavns Storkreds, har mange af indlæg for avisen haft præg af at være politiske overvejelser, som har medvirket til at danne grundlaget for mine politiske mærkesager.
Siden 2016 har jeg bragt min viden om kultur og køn i spil i en række praktiske fora såsom CEVEA, 3F’s Ligestillingstænketank og samarbejdet mellem KVINFO og Roskilde Festival.

Endvidere har jeg bidraget aktivt til Alternativets politikudvikling inden for kunst/kultur, ligestilling/mangfoldighed og tro/livssyn samt været oplægsholder i en række sammehænge. Endelig har jeg gennem et år arbejdet med at skrive en debatbog om empati, der er en af Alternativets seks kerneværdier. Bogen diskuterer årsagerne til og løsninger på den igangværende empatikrise og er ikke udkommet endnu.
Privat bor jeg i en villalejlighed i Valby sammen med min kæreste Vibe og vores lille dreng.

Debattør og praktiker: Faglig kompetencer

Jeg har sat mig grundigt ind i dansk politik især siden 1945 og har desuden stor viden om dansk og vestlig kultur og historie. Fagligt har jeg især indsigt i nyere vestlig kulturhistorie og nyere sociologi og har desuden beskæftiget mig indgående med relationerne mellem musik, medier og teknologier.

Som kønsdebattør har jeg gennem de seneste år erhvervet stor erfaring i at diskutere med mennesker, der var meget uenige med mig, hvilket har givet mig nogle for en politiker værdifulde dialogiske kompetencer.

Samtidig har jeg sat mig grundigt ind i problematikkerne vedrørende medborgerskab og demokratiforståelse. Jeg tror, at det danske samfund kan udvikle sig mere harmonisk de kommende årtier ved hjælp af et mere borgerinddragende demokrati, hvor borgerne på sin side tager deres demokratiske forpligtelser mere på sig – fx ved at have stemmepligt – mens staten på sin side bidrager til et mere demokratisk sindelag med større gennemsigtighed i beslutningsprocesserne. Og jeg tror, at Danmark ved at sætte mere fokus på det at praktisere demokratisk sindelag kan være en rollemodel for især konfliktfyldte områder i verdens brændpunkter.

Men jeg er i den grad også praktiker, idet jeg oprindeligt er musiker. Jeg har tilbragt en stor del af mit liv i øvelokaler, på koncertscener og i studier i utallige sammenhænge, heriblandt med mit gamle band ibens samt med Marie Frank, Martin Hall og Annika Aakjær foruden det dansk-norske projekt The Baby Zebras. Jeg har også produceret en lang række albums og været såkaldt bandcoach, hvor jeg er gået ind og ud af øvelokaler over hele landet for at hjælpe bands med at spille og arrangere deres egen musik bedre. Denne praktiske tilgang til min omverden hænger ved, for jeg opfatter politik som en praksis snarere end som blot tankevirksomhed.

Kunstfond, fagbøger og erfaringer: Ressourcer

Mine erfaringer i Statens Kunstfond og som sagkyndig for Nordisk Kulturfond har givet mig en lang række ressourcer og kompetencer i forhold til at navigere strategisk, forholde mig til åbne og skjulte dagsordener samt vurdere betydningen af kvalitative tiltag.

Desuden har jeg som musikpolitiker, debattør, fagperson og sparringspartner løbende befundet mig i Christiansborgs cirkler og har især haft dialoger med skiftende kulturministre og kulturpolitiske ordførere.

Endvidere har mine erfaringer som debattør givet mig indsigt i debatpsykologi, noget som har gjort det muligt for mig at diskutere med i princippet alle med interesse for området.

Endelig har min baggrund som forfatter til ti fagbøger om musik, danskhed og køn samt som medredaktør på tre sangbøger givet mig et solidt fundament i forhold til at tilegne mig viden, sætte dagsordener og efterkomme behov hos brugere. At jeg siden 2012 tillige har skrevet henimod et par hundrede debatindlæg, kronikker og andre artikler om kultur, ligestilling, mangfoldighed og politik, har kun styrket fundamentet.